Pozwolenie zintegrowane
ZPEC posiada Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji wytwarzającej energię cieplną.
Warunki Pozwolenia zintegrowanego dostosowano do mechanizmów derogacyjnych, określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, co oznacza, że wielkości dopuszczalnej   emisji, które zostały określone w Pozwoleniu   zintegrowanym  jako obowiązujące w dniu 31 grudnia 2015 r. mają zastosowanie do 31 grudnia 2022 r.


Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
Od 2012 r. Spółka posiada dostęp do Europejskiego Rejestru Handlu Emisjami (Union Registry for Emissions Trading).
Zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, na wniosek Spółki, dnia 26 września 2016 r. Starosta Zgorzelecki wydał decyzję udzielającą zezwolenie dla ZPEC na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Dopuszczalne emisje zanieczyszczeń
ZPEC spełnia wymagania dot. emisji zanieczyszczeń obowiązujące do 31 grudnia 2022 r. W zakresie emisji pyłów spełniane są również wymagania, obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.


Ciepło wytworzone z odnawialnych źródeł energii.
Działając w oparciu o art. 116, ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478), ZPEC Zgorzelec Sp. z o.o. informuje, że w 2015 r. ciepło przesłane do sieci ciepłowniczej, w całości zostało  wytworzone w konwencjonalnych źródłach energii.