CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI DODATKOWE

A. Usługi świadczone przez ZPEC w godzinach pracy (od 700 do 1500)

Lp.WyszczególnienieOpłaty netto [zł]
1Sprawdzenie poprawności pracy automatyki węzła cieplnego, zmiana nastaw parametrów regulatorów pogodowych68,03
2Naprawa układu automatyki c.o.116,39
3Naprawa układu automatyki c.w.u.116,39
4Usunięcie usterek związanych z uruchomieniem pompy obiegowej c.o. lub cyrkulacyjnej116,39
5Kompleksowa obsługa eksploatacji węzła cieplnego jednofunkcyjnego bez automatyki - opłata miesięczna200,00
6Kompleksowa obsługa eksploatacji węzła cieplnego jednofunkcyjnego z automatyką - opłata miesięczna250,00
7Kompleksowa obsługa eksploatacji węzła cieplnego dwufunkcyjnego z automatyką - opłata miesięczna250,00
8Odpowietrzenie instalacji odbiorcy, w przypadku gdy instalacja sprowadzona jest do węzła cieplnego lub kotłowni dostawcy ciepła45,90
9Odpowietrzenie grzejnika lub pionu45,90
10Uszczelnienie przez dokręcenie połączenia gwintowanego71,31
11Zaślepienie odpowietrznika lub gałązki grzejnikowej122,95
12Wymiana śrubunku na instalacji122,95
13Wymiana zaworu na instalacji122,95
14Uzgodnienie rozwiązania kolizji obiektu budowlanego lub budowli z siecią cieplną31,15
15Uzgodnienie projektu technicznego węzła cieplnego nie będącego własnością ZPEC63,11
16Odbiór końcowy węzła cieplnego nie będącego własnością ZPEC i dopuszczenie go do eksploatacji113,93
17Inne uzgodnienia projektowe wykonane na wniosek zleceniodawcy31,15

Do opłat netto doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami
Uwagi:

  1. Powyższe opłaty nie uwzględniają wartości nośnika ciepła zużytego do napełnienia instalacji. Opłaty za nośnik pobierane są wg obowiązującej taryfy dla ciepła.
  2. Ceny usług nie obejmują kosztów części zamiennych, wymiany urządzeń węzła cieplnego oraz opłat serwisowych zewnętrznych wymaganych prawem.
  3. Z poz. 5 i 6 opłata pobierana jest w sezonie grzewczym, tj. w miesiącach od września do kwietnia.
  4. Z poz. 7 opłata pobierana jest przez cały rok.

B. Inne usługi świadczone przez ZPEC

Lp.WyszczególnienieOpłaty netto [zł]
1Usługi w zakresie prac monterskich i spawalniczych w siedzibie Spółkina podstawie kalkulacji indywidualnej
2Inne usługi ciepłownicze wykonywane przez pracowników Spółki, które nie zostały ujęte w powyższej tabelina podstawie kalkulacji indywidualnej
3Sprzedaż wody uzdatnionej - 1 m335,00

Do opłat netto doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami

C. Inne opłaty

Lp.WyszczególnienieOpłaty netto [zł]
1Opłata za zerwanie lub naruszenie plomby założonej przez ZPEC na jakiekolwiek części urządzenia odbiorczego180,33
2Opłata za zerwanie lub naruszenie plomby założonej przez ZPEC na jakiekolwiek części urządzenia odbiorczego (w przypadku powiadomienia ZPEC)65,57
3Opłata za zerwanie lub naruszenie plomby założonej przez ZPEC przy wstrzymaniu dostawy ciepła - samowolne podłączenie instalacji286,88
4Opłata za zerwanie lub naruszenie plomby legalizacyjnej założonej przez Główny Urząd Miarwg kosztów rzeczywistych
5Opłata za kontrolę metrologiczną układu pomiarowo-rozliczeniowego w laboratorium świadczącym usługi legalizacyjnewg kosztów rzeczywistych
6Nieuzasadnione wezwanie [1]16,39
7Udostępnienie węzła cieplnego na życzenie odbiorcy16,39

Do opłat netto doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami

[1]
Dotyczy zgłoszenia, gdy nie była wykonana żadna z usług wymienionych w cenniku, a przyczyna zakłócenia nie wynika ze złej pracy urządzeń węzła cieplnego.